Ngày 23 / 10 / 2019
Menu
Bắn cung
BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC
LẦN THỨ VIII NĂM 2018

 

Số: 09 /ĐL-BTCĐHTTTQVIII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Hà Nội, ngày 26  tháng 4 năm 2018

                                              

 ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018
MÔN BẮN CUNG

I. Đối tượng và điều kiện tham dự:
1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).
2. Các vận động viên phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội cấp.
3. Các đoàn tham dự Đại hội phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.
4. Các nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội:
- Thi đấu cá nhân: Mỗi vận động viên được đăng ký 01 nội dung cung 1 dây (Recurve) hoặc cung 3 dây (Compound).
- Thi đấu đồng đội: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội/01 nội dung, gồm 04 vận động viên (03 vận động viên chính thức và 01 vận động viên dự bị);
II. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018.
2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Nhổn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
III. Đăng ký thi đấu:
1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.
2. Nơi nhận: Bộ môn Bắn cung, Tổng cục thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba đình, Hà Nội; Điện thoại: 0243.747.2074; Fax: 0243.7331198.
Email: thuhuongd1912@yahoo.com
IV. Kinh phí tham dự:
Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.
V. Nội dung thi đấu:
Thi đấu cá nhân, đôi (nam, nữ) và đồng đội (nam, nữ).
1. Cung 1 dây (Recurve): 15 nội dung
- Nam: Toàn năng (70 mét x 2); Cự ly 90 mét; Cự ly 70 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội.
- Nữ: Toàn năng (70 mét x 2); Cự ly 70 mét; Cự ly 60 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội;
- Đôi nam nữ phối hợp.
2. Cung 3 dây (Compound): 15 nội dung
- Nam: Toàn năng (50 mét x 2); Cự ly 90 mét; Cự ly 70 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội.
- Nữ: Toàn năng (50 mét x 2); Cự ly 70 mét; Cự ly 60 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội.
- Đôi nam nữ phối hợp.
VI. Thể thức thi đấu:
1. Theo Điều 9 Chương II Điều lệ Đại hội;
2. Thi đấu theo Luật Bắn cung quốc tế hiện hành.
VII. Luật thi đấu:
Áp dụng Luật thi đấu của Liên đoàn Bắn cung thế giới (FITA).
VIII. Khen thưởng và kỷ luật:
Theo Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.
IX. Giải quyết khiếu nại:
Theo Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.
X. Điều khoản thi hành
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét quyết định./.

 

  Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo;
- Sở VHTTDL , Sở VHTT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTTCI, BT Giang (75).

      KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT
Vương Bích Thắng