Ngày 23 / 10 / 2019
Menu
Bóng chuyền bãi biển

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC

LẦN THỨ VIII NĂM 2018

 

 
 

Số: 23/ ĐL-BTCĐHTTTQVIII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

MÔN BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN

 

  

            I. Đối tượng và điều kiện tham dự

1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).

 

2. Các vận động viên tham dự phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấp. Vận động viên Bóng chuyền trong nhà không được đăng ký thi đấu Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội.

 

3. Các đoàn tham dự phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.

 

4. Mỗi đơn vị được đăng ký: 01 Trưởng đoàn, 01 Phó đoàn, 01 Bác sĩ, 02 Huấn luyện viên, 02 đội nam và 02 đội nữ.

 

II. Thời gian và địa điểm

 

          1. Thời gian: Từ ngày 19/11 – 23/11/2018

 

          2. Địa điểm: Trung tâm HLTT cấp cao Hà Nội, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

          III. Đăng ký thi đấu

 

          1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.

 

2. Hồ sơ dự giải theo mẫu gồm:

          - Đơn xin đăng ký dự giải.

          - Danh sách đội bóng (theo mẫu 0-2).

 

3. Nơi nhận đăng ký: Bộ môn Bóng chuyền, Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0904402880 Email: chungbc1980@yahoo.com.vn

 

4. Ban tổ chức môn kiểm tra hồ sơ vận động viên tại cuộc họp kỹ thuật.

 

          IV. Kinh phí tham dự

Theo quy định tại Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.

 

          V. Nội dung thi đấu

          Theo quy định tại Điều 8 Chương II của Điều lệ Đại hội.

Tổ chức 02 nội dung: Đội tuyển nam, Đội tuyển nữ.

 

         

          VI. Thể thức thi đấu

 

            1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội.

 

2. Căn cứ vào số lượng các đội tham dự, Ban tổ chức quyết định thể thức thi đấu. Chia các bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn các đội nhất, nhì của các Bảng vào vòng thi đấu loại trực tiếp xếp hạng hoặc thi đấu vòng tròn và loại trực tiếp phối hợp.

 

          3. Cách tính điểm và xếp hạng các đội như sau: Cách tính điểm xếp hạng theo quy định của Luật Bóng chuyền bãi biển.

          - Tất cả các trận đấu trong giải thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2

          - Đội thắng được 2 điểm; đội thua 1 điểm.

          - Đội có tổng điểm cao hơn thì xếp trên.

          - Nếu có 2 đội bằng điểm nhau, xét đến kết quả trận đối đầu giữa các đội đó với nhau (đội thắng xếp trên)

          - Nếu có 3 đội bằng điểm nhau, xét tỉ số tổng điểm thắng trên tổng điểm thua giữa các đội đó với nhau; đội nào có tỷ số lớn nhất xếp trên, hai đội còn lại xét kết quả trận đối đầu, đội thắng xếp trên.

          - Nếu điểm tỷ số của 3 đội bằng nhau, xét đến tỷ số tổng điểm thắng trên tổng điểm thua giữa tất cả các đội trong bảng đấu đó.

          - Bốc thăm.

 

          VII. Luật thi đấu

 

1. Áp dụng Luật Bóng chuyền do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành và những Điều luật sửa đổi, bổ sung do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ban hành.

 

          2. Bóng thi đấu: MIKASA.

 

          VIII. Khen thưởng và kỷ luật

 

          Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.

 

          IX. Giải quyết khiếu nại

 

          Theo quy định tại Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.

 

          X. Điều khoản thi hành

 

          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét và quyết định.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Các Bộ: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, VTTTTCII, Chung (75 bản).

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT

Vương Bích Thắng