Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Wushu

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC

LẦN THỨ VIII NĂM 2018

 


 

Số:    11     /ĐL-BTCĐHTTTQVIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Hà Nội, ngày     26     tháng  4  năm 2018

 

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

MÔN WUSHU

 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự:

1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).

2. Các vận động viên phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội cấp.

3. Các đoàn tham dự Đại hội phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.

4. Các nội dung Tán thủ: mỗi hạng cân được đăng ký 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ;

5. Các nội dung Taolu: mỗi đơn vị không được đăng ký quá 03 vận động viên tham dự ở mỗi nội dung thi đấu;

II. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018

2. Địa điểm: Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, Liễu Giai , Ba Đình, Hà Nội.

III. Đăng kí thi đấu :

1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.

2. Nơi nhân: Bộ môn Wushu, Tổng cục Thể dục Thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 0243.7472059; Fax: 0243.7331198;

Email: vuvantrung_tdtt@yahoo.com.vn.

IV. Kinh phí tham dự

Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội

V. Nội dung thi đấu

1. Taolu:

a) Các nội dung thi đấu cho nam và nữ: Trường quyền; Đao thuật; Kiếm thuật; Côn thuật; Thương thuật; Nam quyền; Nam đao; Nam côn; Thái cực quyền; Thái cực kiếm; Thái cực quyền Dương gia + Thái cực kiếm Dương gia, Thái cực quyền Trần gia + Thái cực kiếm Trần gia, Đối luyện Nam.

b) Quy định chung:

- Mỗi vận động viên được quyền đăng ký không quá 3 nội dung thi đấu (không tính đối luyện).

- Mỗi đội tham dự 01 nội dung đối luyện.

- Các bài thi (Trường quyền, Nam quyền, Thái cực quyền) có độ khó.

- Điểm độ khó là 2 điểm (1,4 điểm độ khó và 0,6 điểm liên kết)

- Các động tác độ khó phải có trong bản độ khó của Liên đoàn Wushu Thế giới 2005.

- Các nội dung binh khí có thể thi bài tự chọn hoặc bài quy định (không bắt buộc độ khó). 

- Bài thi Thái cực quyền, Thái cực kiếm bắt buộc phải có nhạc (nhạc không có lời).

- Đối luyện 2 - 3 người.

- Vận động viên Taolu tự chuẩn bị binh khí và trang phục thi đấu.

2. Tán thủ:

a) Các nội dung thi đấu:

Nam: -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; -85kg.

Nữ: -45kg, -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; -65kg; -70kg; -75kg.

b) Quy định chung:

- Ban tổ chức cung cấp các trang thiết bị: mũ, găng, giáp thi đấu.

- Các đơn vị tự chuẩn bị võ phục, kuki, bịt răng cho các vận động viên

VI. Thể thức thi đấu

1.    Theo Điều 9 Chương II Điều lệ Đại hôi

2.    Taolu thi đấu quyền, binh khí. Tán thủ thi đấu loại trực tiếp.

VII. Luật thi đấu

Theo luật thi đấu Wushu do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành và Luật Wushu Thế giới.

VIII. Khen thưởng kỷ luật

         Theo Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.

IX. Giải quyết khiếu nại

         Theo Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.

 

X. Điều khoản thi hành

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo)

- Các Bộ: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo;

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TTTTCI, Trung (85).

        KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT      

  Vương Bích Thắng